Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. De coachingsbijeenkomsten vinden plaats in de praktijk van Kirsten Kids&COaching: Westhavenkade 39 3131 AD te Vlaardingen; tenzij anders is overeengekomen.

2. Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden en ondersteunen van kinderen en ouder(s)/verzorger(s) en professionals is gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling.

3. Bovenstaande vraagt van de ouder(s)/verzorger(s) of opdrachtgever van het kind een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten t.a.v. groei en ontplooiing. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

Kirsten Kids&COaching spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Kirsten Kids&COaching kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling noch enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.

4. Voortgang en afronding: Schriftelijke evaluaties over de voortgang en het resultaat van de coaching worden door Kirsten Kids&COaching aan ouder(s)/verzorgers ter beschikking gesteld.

In een eventueel afrondend gesprek onderzoekt cliënt, ouders(s)/verzorgers met opdrachtgever en Kirsten Kids&COaching in hoeverre de resultaten binnen de organisatie merkbaar zijn en gewaarborgd kunnen worden.

5. Het vastgelegde traject, zowel mondeling als schriftelijk afgesproken, kan niet worden ingekort, eventueel wel in overleg met cliënt en opdrachtgever worden uitgebreid in aantal bijeenkomsten of in duur van de periode.

Indien er ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van cliënt en opdrachtgever plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en Kirsten Kids&COaching over voortgang en/of afronding van het traject.

6. Afspraken annuleren/verzetten: Bij ziekte van de coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op. Afspraken die niet worden nagekomen, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden voor de helft van het oorspronkelijk te berekenen bedrag gefactureerd.

5. Geheimhouding: Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door de cliënt, ouder(s)/verzorger(s) en/of opdrachtgever wordt ingebracht, wordt door Kirsten Kids&COaching vertrouwelijk behandeld. Kirsten Kids&COaching en opdrachtgever hebben geen overleg met derden over voortgang en resultaat van de coaching zonder overeengekomen toestemming. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

Kirsten Kids&COaching kan onderwerpen uit de coachingsbijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. Slechts na goedkeuring van ouder(s)/verzorger(s), opdrachtgevers en de cliënt kunnen coachingsbijeenkomsten niet geanonimiseerd worden opgenomen.

5. Voortgang en afronding: Schriftelijke evaluaties over de voortgang en het resultaat van de coaching worden door Kirsten Kids&COaching aan ouder(s)/verzorgers ter beschikking gesteld.

In een eventueel afrondend gesprek onderzoekt cliënt, ouders(s)/verzorgers met opdrachtgever en Kirsten Kids&COaching in hoeverre de resultaten binnen de organisatie merkbaar zijn en gewaarborgd kunnen worden.

6. Betaling: In de factuur is opgenomen wat de investering in het traject bedraagt, dit is exclusief reiskosten indien de coachingsbijeenkomsten niet in de praktijk van Kirsten Kids&COaching of in Vlaardingen plaatsvinden.

Alle bedragen zijn fiscaal aftrekbaar bij de jaarlijkse belastingaangifte wanneer het coachingstraject door de huisarts is aanbevolen.

Eventuele verlenging van het traject wordt naar rato van het tarief gefactureerd.
Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum.

U kunt deze Algemene Voorwaarden ook als afdrukbare pdf downloaden

7. Privacy Statment
Kirsten Kids & COaching hecht veel waarde aan de geheimhouding van uw persoonsgegevens.  Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en zal daarom zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Kirsten Kids & Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat u kunt rekenen op:

- het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, en dat de doelen/gegevens door mij in kaart zijn gebracht.
- dat uw persoonsgegeven beperkt verwerkt worden tot gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- wederzijdse afstemming en het uitdrukkeling vragen om uw toestemming bij het verwerken van uw persoonsgegevens.
- dat ik passende technische en organisatorische maatrgelenen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- dat ik op de hoogte ben van uw rechten omtrent de persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Als coachingspraktijk Kirsten Kids & COaching ben ik verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van alle persoonsgegevens. Bij vragen kunt u deze aan mij stellen.